حسن ابراهیمی یسناء چهارشنبه 10 خرداد 1396 ساعت 17 و 50 دقیقه و 42 ثانیه نظرات ()
متن نامه ی ارسالی از بخشداری بن رود:
بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه ی انتخابیه ی روستای قلعه امام بخش بن رود شهرستان اصفهان می رساند که صحت انتخابات دراین حوزه موردتایید قرارگرفت ودرنتیجه افرادنامبرده ی زیر:
1.آقای حسینعلی حیدری نیانام پدر عباسعلی2.آقای حسین ابراهیمی نام پدرابراهیم3.اقای رضاقربانی برسیانی نام پدر مسیب به عنوان اعضای اصلی وآقای احمدابراهیمی یسناء نام پدرعلی به عنوان عضو علی البدل شورای اسلامی روستا انتخاب شدند.