حسن ابراهیمی یسناء سه شنبه 24 فروردین 1395 ساعت 16 و 47 دقیقه و 12 ثانیه نظرات ()
بازرسی از دار قالی خانگی درروستای قلعه امام روز پنجشنبه نوزدهم فروردین ماه  انجام شد. آقای حسن حیدری بازرس شركت تعاونی فرش دستباف استان اصفهان دربخش بن رود ضمن بازرسی از دارهای قالی برچسب تاریخ بازدید جهت شناسنامه دار نمودن قالی را به دارقالی موجود دركارگاههای خانگی الصاق نمود لازم به ذكراست بازرس اداره ی بیمه نیز ازمجموع دارهای قالی بازرسی خواهد داشت وپس از تایید اداره ی بازرگانی وشعبه ی بیمه ی مربوطه اقدام به صدورفیش بیمه ی بیمه شدگان خواهد شد.كه تاكنون تاییدیه ی اداره ی بازرگانی براین شناسنامه ها انجام وتحویل شعبه ی بیمه ی تامین اجتماعی دربخش بن رود شده است.