حسن ابراهیمی یسناء سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 ساعت 17 و 49 دقیقه و 04 ثانیه نظرات ()
امسال به یاری خدای متعال دومین  مراسم اعتکاف درایام البیض ماه رجب برگزارگردید دراین مرسم الهی تعدادچهاره نفرازبانوان که سه نفرازروستای سهران بودند شرکت نمود ند وبه روزه داری وعبادت پراختند  لازم به ذکراست گزارش مستنداین مراسم ازطریق کانون منعکس گردیدهمجنن ازطریق هیات امنا نیزبه اداره ی تبلیغات ارسال شد.