حسن ابراهیمی یسناء یکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 18 و 48 دقیقه و 29 ثانیه نظرات ()
به بهانه ی فرارسیدن هفته ی دولت وپاسداشت مقام رفیع شهیدان رجایی وباهنر اهم دستاوردها وفعالیتهای دهیاری روستای قلعه امام که با حمایت دولت یازدهم درروستا به انجام رسیده(مربوط به دوره ی سوم دهیاری که تا اکنون قریب به بیست ماه می باشد*) ومیزان هزینه ی انجام شده درهرمورد به شرح ذیل ارائه می گردد.

فعالیتهای عمرانی باپیگیری دهیاری تصویب شورا وازاعتبارات دهیاری

1.سنگ فرش پیاده روهای روستا-----------هزینه 11/620/000یازده میلیون وششصدوبیست هزارتومان

2.فضاسازی نمای بالای ساختمان دهیاری(حمام سابق) باتوجه به تعمیرات براثر خسارات طوفان جمعا---------4/000/000چهارمیلیون تومان

3.تعمیرات روشناییهای فضاساز بین جداول طی دو مرحله ----------------------1/500/000یک میلیون وپانصد هزارتومان

4.رنگ آمیزی میله های روشنایی فضاساز بین جداول150/000 یکصدوپنجاه هزارتومان

5.رنگ آمیزی ترافیکی جداول روستا (یک مرحله  به صورت کلی ویک مرحله جزیی)---------------1/500/000 یک میلیون وپانصدهزارتومان

6.آسفالت بانددوم خیابان اصلی خروجی روستا محورروستایی،کوچه ها،میدان روستا وفضای راه مسجد-------------16/524/000 شانزده میلیون وپانصدوبیست وچهارهزارتومان(بابهره گیری ازقیردولتی-یارانه ای)

7.حفاری،لوله گذاری واتصاللات،خاکبرداری وخاکریزی وزیرسازی اولیه  درتعویض بخشی از شبکه ی فرسوده ی شرب روستا---------1/400/000 یک میلیون وچهارصدهزارتومان

8.لایه برداری خاکریزی وزیرکوبی وآسفالت درترمیم ترانشه های  حاصله براثر تعویض بخشی از شبکه ی فرسوده ی شرب روستا-----------10/000/000 ده میلیون تومان

9.کمک به تعمیرات دبستان -------------1/000/000 یک میلیون تومان

10.کمک به پایگاه بسیج روستا --------2/000/000 دومیلیون تومان

11.کمک به تعمیرات حیاط مسجد-------1/500/000 یک میلیون وپانصد هزارتومان

12.نصب دونقطه سرعتگیر وعلائم ترافیکی وهشداردهنده ی مربوطه ----------5/100/000 پنج میلیون ویکصد هزارتومان

13.خاکبرداری ،خاکریزی وجدول گذاری  محل یادمان شهید محمدبوجاری وشهیدحسین فصیحی دستجردی--------1/270/000 یک میلیون ودویست وهفتادهزار تومان

14.لایروبی وتعویض لوله ی کانال ورود ی فاضلاب روستا دومرحله کلی وجزیی وتعویض 30 متر فاضلاب فرسوده داخل روستا-----1/650/000 یک میلیون وششصدوپنجاه هزارتومان

15.تعمیرات دینام موتور الکتریکی وسوفاف مکنده ی آبشار وفضای سبز روستا دومرحله----------500/000 پانصدهزارتومان

16.درختکاری درتوسعه ی فضای سبز روستا سه مرحله----400/000 چهارصد هزارتومان

17.سم پاشی فضای سبز ----------140/000 یکصدوچهل هزارتومان

18.رفت وروب روستا در اطراف خیابان اصلی روستا دومرحله--------485/000 چهارصدو هشتاد وپنج هزار تومان

19.انجام زیرسازی یک کیلومتر بانددوم خیابان اصلی ------2/000/000دومیلیون تومام

 

جمع کل هزینه شده دراین 20بیست ماه از اعتبارات دهیاری:62/739/000 شصت و دو میلیون وهفتصد وسی ونه هزارتومان