حسن ابراهیمی یسناء شنبه 6 شهریور 1395 ساعت 23 و 10 دقیقه و 01 ثانیه نظرات ()

جهت حفظ سرمایه ی فضای سبز روستا که اهمیت بسیارزیادی در جلوه ی ظاهری روستادارد وهمچنین در جهت کنترل عوامل بیماریزا خصوصا عوامل ایجاد کننده ی بیماری سالک محل دفع وتجمیع آبهای سطحی روستاضدعفونی وسم پاشی گردید --فضای سبز روستا باسم دیازینون60 ومحل دفع آبهای سطحی باسم دلتامترین سم پاشی گردید-- همچنین یادآور می شود فضای سبز روستا قبلا دردومرحله به صورت موردی رسیدگی وسم پاشی شده است.این مرحله بااستفاده  از تراکتور وسم پاش چهارصدلیتری پشت تراکتوری انجام شد.