حسن ابراهیمی یسناء یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 21 و 21 دقیقه و 38 ثانیه نظرات ()جهت تبیین وظایف شوراهای پایگاه بسیج جلسه ای به ریاست وسخنرانی پاسداررضا صادقی فرماندهی محترم حوزه ی شش امام جعفرصادق علیه السلام شهرورزنه به صورت مشترک در پایگاه بسیج روستای سهران وباشرکت اعضای شوراهای پایگاه بسیج روستاهای بزم وقلعه امام برگزارشد.دراین جلسه پاسدارصادقی به بیان موضوعات قابل تامل روز برای پرداختن به آن خصوصا درجلسات صالحین اشاره نمود.