حسن ابراهیمی یسناء شنبه 1 آبان 1395 ساعت 13 و 46 دقیقه و 44 ثانیه نظرات ()
در سرشماری اینترنتی نفوس ومسکن 95-صددرصد خانوارهای روستای قلعه امام شرکت نمودندهمچنین تعدادی ازخانوارهایی که بیشترین سکونت رادرطول سال درروستا دارند نیز دراین دوره به آماررسمی روستا افزوده شدند تعدادکل خانوارهای روستا دراین دوره ی آماری84خانوار می باشد باجمعیت 251 نفر، ازاین تعداد 6خانوارباتبلیغ گسترده وتشویق دهیاری خوددر سرشماری اینترنتی ثبت نام نموده اند که تعدادجمعیت آنها 20بیست نفر می باشد وتعداد77خانوارنیزتوسط دهیاری وشخص دهیار ثبت نام شده اند که جمعیت آنها227نفر می باشد وتنها یک خانوار چهار نفره به دلایل شغلی از شرکت دراین طرح معذور بوده که به صورت  -


حضوری سرشماری وثبت خواهدشد. دهیاری وشورای اسلامی روستای قلعه امام از شرکت صددرصدی خانوارها ی روستا تقدیر وتشکرمی نماید.