حسن ابراهیمی یسناء جمعه 21 آبان 1395 ساعت 19 و 20 دقیقه و 47 ثانیه نظرات ()

درجلساتی که طی دوهفته ی اخیر دراصفهان بین دهیاران وشوراهای اسلامی روستاهای بخش بن رود ومرکزی وجلگه  با مسوولان برگزارشد ومشکلات کشاورزان باتوجه به ازبین رفتن منبع درآمدی آنهااززبان مسوولان روستاها به گوش متولیان امر رسانیده شد نهایتا به این نتیجه رسید که:باوضعیت کنونی رها سازی آب برای کشت پاییزه ی اول وجودندارد وباید منتظرعنایت الهی ولطف پروردگار متعال باشیم ومنتظر بارش رحمت الهی تااینکه اگر بارندگی به حد نیاز برسد برای کشت پاییزه ی دوم یعنی اوایل اسفندماه رهاسازی آب انجام شود ودرغیراینصورت خسارت نکاشت به کشاورزان محترم پرداخت می شود ،همچنین عنوان شد درصورت رها سازی آب نحوه ی توزیع آن با نظام صنفی کشاورزان انجام خواهد پذیرفت.