حسن ابراهیمی یسناء یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 16 و 42 دقیقه و 51 ثانیه نظرات ()
یکی از درخواستهای دهیاری که البته باتوجه به مراجعه ی دهوندان محترم وتقاضای ایشان در هفته ی گذشته مطرح ودراصفهان نیز پیگیری شده است دایر شدن شعبه ی آبفارشهرستان درسطح بخش بن رود است /نامه ای باهمین موضوع هفته ی گذشته ازاین دهیاری به بخشداری ارسال شد-البته طی جلسه ای که این دهیاری با مدیر محترم آبفارشهرستان دراصفهان نیز برقرارشد که این مشکل مطرح گردید ایشان نیز بااین موضوع موافق بودند ومشکل را درتامین مکان ونیروی انسانی دانستند---بخش بن رود به واسطه ی بعد ودوری مسافتی که با شهر کوهپایه دارد وازطرفی بیشترین جمعیت روستایی را نسبت به بخشهای دیگر تحت پوشش کوهپایه دارد نیاز مبرم به شعبه ای برای انجام امور مربوطه دراین بخش ضروری می نماید-لازم به ذکراست هر درخواست کننده ی انشعاب روستایی دست کم باید چها رتاپنج بار مسافت روستای خود تا شهر کوهپایه را طی نماید.